CONTROL MEDIAMBIENTAL - ESTACIONS FIXES


Pluviòmetre.


La instal•lació d’estos equips permet conéixer la quantitat, la intensitat i l’homogeneïtat de la pluja en l’àrea metropolitana.Cabalímetres. Radars.


Donen una informació molt important sobre el nivell de l’aigua i els cabals circulants per la xarxa de col•lectors, la qual cosa permetet conéixer el grau de saturació d’estos i establir la correlació amb la pluja de la zona. D’esta manera, una vegada analitzat i estudiat el sistema en diferents circumstàncies és possible anticipar-se a les situacions que es donaran en les estacions de bombament lligades a les conques vessants d’estudi.


D’altra banda, este sistema permet anticipar-se a hipotètiques situacions de risc que puguen produir-se per inundacions de certes zones baixes de la ciutat, així com preveure les aportacions a les estacions depuradores o els possibles abocaments d’aigües pluvials a llits naturals.


Actualment, el Cicle Integral de l’Aigua ha iniciat un projecte d’instal•lació de cabalímetres amb tecnologia de radar en els col•lectors, a fi de conéixer amb una major precisió i fiabilitat el comportament d’estos davant situacions diverses. Estos equips proporcionen millores des del punt de vista de la seguretat i la fiabilitat, ja que, amb una raonable inversió prèvia en obra civil, són instal•lats des de l’exterior en les claus dels col•lectors i no és necessari accedir-hi per a la col•locació i manteniment posterior.Estacions Fixes de Control de Contaminació. Arreplegada de mostres.


Estes estacions controlen els paràmetres següents, de forma permanent:Estos equips permeten extraure una mostra de les aigües circulants pels col•lectors o llits controlats en qualsevol circumstància de forma immediata, com a testimoni i posterior anàlisi al laboratori, d’acord amb els criteris següents:
Piezòmetres.


Els piezòmetres proporcionen informació orientativa de la profunditat a què es troba el nivell freàtic a les diverses zones de la ciutat de València.HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua