CONTROL MEDIAMBIENTAL - SENSORS I TELEMETRIA


A fi de controlar tant la qualitat de les aigües abocades a la Xarxa Municipal de Sanejament com la qualitat de les aigües d’abocament als llits naturals, el Cicle Integral de l’Aigua posseïx una xarxa de sensors distribuïts en punts estratègics de la xarxa.


D’esta manera, els Servicis Tècnics Municipals estan en disposició de conéixer en temps real com evolucionen els diferents paràmetres representatius com ara precipitació acumulada en unes zones determinades, grau de saturació dels col•lectors, cabals circulants, pH, conductivitat, terbolesa, etc.


En l’actualitat, es disposa de les ferramentes següents:HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua