UNITATS MÒBILS DE CONTROL DE QUALITAT D’AIGÜES RESIDUALS (UCCAR)


Control de Qualitat d’Aigües. Plans de mostreig.


La Unitat de Control de Qualitat d’Aigües Residuals (UCCAR) és un equip mòbil d’investigació, capacitat per a la presa automàtica de mostres, anàlisi d’estes i dotat d’un sistema d’inspecció de conduccions per imatge.Unidades Móviles de Control de Calidad de Aguas Residuales
Unitats Mòbils de Control de Qualitat d’Aigües Residuals.


Els objectius principals de la UCCAR són els següents:Vegem a continuació una descripció dels equips que componen la UCCAR:Equipos que componen la UCCAR
Equips que componen la UCCAR.


Projecte de desenrotllament de telecomandament i sistema videoinspecció mòbil.


Es tracta d’un sistema actualment en desenrotllament en col•laboració amb la Universitat Politècnica de València, que permetrà la transmissió en temps real des de qualsevol punt del terme municipal de la informació registrada pels sensors, així com de les imatges dels sistemes d’inspecció incorporats en la UCCAR.HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua