GESTIÓ INTEGRAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE SANEJAMENT


Sistema Informació de la Xarxa de Clavegueram (SIRA)


El SIRA (Sistema d’Informació de la Xarxa de Clavegueram) consistix en una base de dades on es guarda tota la informació que es posseïx sobre la xarxa de clavegueram, que s’actualitza de forma permanent. Consta entre altres de la informació següent:


  • Planta de la ciutat (en coordenades UTM)
  • Xarxa de col•lectors i les seues característiques:
  • Pous.
  • Embornals.
  • Col•lectors (amb les seues corresponents cotes, pendents i secció).
  • Fotografies i croquis de la xarxa de clavegueram.


Procediment d’Integració de dades al Sistema d’Informació de la Xarxa de Clavegueram (PINSIRA)


La modelització de la xarxa de sanejament de la ciutat de València necessita d’una contínua actualització de les dades reals del clavegueram existent, per la qual cosa l’Ajuntament de València ha desenrotllat un Programa d’Integració de Dades d’Obres que facilita i sistematitza la recopilació de les característiques de la xarxa en els punts on es realitzen modificacions o ampliacions del sistema de sanejament.


El Procediment d’integració de dades al Sistema d’Informació de la Xarxa de Clavegueram és una aplicació de distribució gratuïta, que subministra el Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València a qualsevol empresa que execute obres de sanejament a la ciutat de València.


La Funció de PINSIRA és facilitar l’entrega al Cicle Integral de l’Aigua de les dades completes i amb el format adequat, de les xarxes de clavegueram executades, segons s’establix en la resolució d’Alcaldia NÚM. 284-M (28/05/01) en la qual es diu que l’entrega de les dades de les dites obres, juntament amb una altra documentació serà “…requisit per a l’acceptació de qualsevol obra de sanejament que s’execute a la ciutat de València, pública o privada, inclosa en un projecte de forma total o parcial, i que vaja a ser entregada a l’Ajuntament de València per a la seua explotació i manteniment”.


Tant els quaderns com els programes i els manuals poden ser descarregats des de l’apartat del menú Normativa-Àrea de descàrrega.


Representación de un colector, en planta y en su perfil longitudinal

Representació d’un col•lector, en planta i en el seu perfil longitudinalOFICINA DE MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DEL SIRA


A fi de garantir la qualitat de la informació existent en el sistema, el Cicle Integral de l’Aigua disposa de l’Oficina de Manteniment i Actualització del SIRA.


Esta oficina disposa dels mitjans tècnics necessaris i personal especialitzat que s’ocupa de dur a terme una exhaustiva revisió, tant amb labors de camp com de gabinet, de totes aquelles dades que hagen de ser actualitzats en el SIRA, per a posteriorment incloure’ls al sistema amb totes les garanties.


D’esta manera, es garantix que la informació que s’actualitza constantment.


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua