OBRES - CONSTRUCCIÓ D’UN ALBELLÓ


Construcció d’un albelló:Fase 1
Excavació.


Fase 2
Reompliment del fons amb material granular. Plantejament del pou, tant en altura (amb regulació del material) com en posició (embocament amb l’albelló). Ha de deixar-se un poc més baixa del costat contrari a l’eixida de l’albelló, perquè la clapeta quede en posició tancada.


Fase 3
Es reompli de formigó embocant, prèviament, l’eixida de l’albelló. Es proveïx un suport per a la reposició del rastell.


Fase 4
Reposició del rastell. Es recreixen les parets dell pou amb rajola cara vista per a aconseguir l’altura de suport de la reixeta. S’observa que el pou té al seu interior una falca per a evitar que el considerable pes del rastell, el deforme.


Fase 5
Instal•lació del marc de la reixeta, amb altura i inclinació adequades per a la millor evacuació de l’aigua de pluja.


Fase 6
Esquerdejat de la paret interior del pou. Reposició de l’aglomerat de calçada. Reompliment amb formigó de l’excavació posterior al rastell.


Fase 7
Reposició de la rajoleta de la vorera. Neteja de l’interior del pou. Vista d’acabat.


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua