OBRES - CONSTRUCCIÓ D’UN RAMAL


Fases per a la construcció d’un ramal:Fase 1
Fase 1: Carrer abans de començar les obres.


Fase 2
Fase 3
Fase 2: Demolició de l’asfalt i el formigó.
Fase 3: Excavació de la rasa amb apuntalament metàl•lic lliscant.


Fase 4
Fase 5
Fase 4: Clavament de palplanxes per a subjecció de les parets de la rasa.
Fase 5: Formigó de la base de suport de la canonada.


Fase 6
Fase 7
Fase 6: Col•locació de la canonada.
Fase 7: Col•locació del formigó de protecció de la canonada.


Fase 8
Fase 9
Fase 8: Detall de globus en canonada de gran diàmetre per a evitar-ne la deformació.
Fase 9: Col•locació de la canonada, subjecció i en primer pla detall de l’armadura de protecció.


Fase 10
Fase 11
Fase 10: Terraplenament de la rasa amb material seleccionat i compactació.
Fase 11: Asfaltat de la rasa.


Fase 12
Fase 12: Carrer després d’acabar les obres.


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua