PLANEJAMENT ACTUAL. DISSENY


XARXA DE COL•LECTORS


Com s’ha vist en els antecedents històrics, el sanejament de València s’ha anat generant al llarg de més de 1000 anys: el vall funciona hui davall la ciutat pel mateix camí que en l’època àrab. La planificació hidràulica de la ciutat de València sempre té present la xarxa de séquies, l’horta i les inundacions del riu Túria.


L’avaluació de la xarxa de col•lectors, infraestructura bàsica del sistema municipal de sanejament, requereix el disseny d’un model matemàtic de simulació. Esta tasca necessita d’un reconeixement topogràfic exhaustiu i sistemàtic. Posteriorment, es procedeix a avaluar el sanejament per subconques i a estudiar primer la xarxa secundària i a continuació la xarxa principal.


Mentres s’ajusta i contrasta el model matemàtic, s’ha procedit a una avaluació preliminar, amb la utilització de mètodes tradicionals, per a definir les actuacions més urgents.


Esta avaluació ha aplicat la teoria del Mètode Racional Modificat per a un període de retorn de 25 anys, que utilitza com a hipòtesi de pluja les corbes intensitat-duració-freqüència obtingudes per a la ciutat. L’escorrentia s’ha estimat amb les dades de camp. La definició de les àrees vessants s’ha basat en el reconeixement topogràfic acabat de concloure, així com en els vigents plans urbanístics.XARXA SECUNDÀRIA


Com és lògic suposar, la xarxa secundària de sanejament de la ciutat està adaptada als criteris globals de disseny actuals que es plasmen en la Normativa de Planejament i Ordenació del Sanejament de la ciutat de València (NPOSCV). En bona lògica, no es pot construir un sanejament si no es disposa del col•lector principal al qual abocar l’aigua. La renovació i adaptació del sanejament té una exigència major ja que, a part de necessitar el col•lector per a abocar-hi, hi ha raons d’oportunitat en concordança amb les actuacions urbanístiques. No es pot alçar un barri sencer i produir les conegudes molèsties al veïnat una vegada i una altra per a paviment, enllumenat, sanejament, etc.


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua