MANTENIMENT DE LA XARXA - CONSERVACIÓ CORRECTIVA I ESTRICTA


El Servici d’Obres de Conservació Correctiva i Estricta de la Xarxa realitza totes les operacions de reparació dels elements de la xarxa de clavegueram:

Rehabilitació de col•lector no visitable sense excavació de rases


Situació inicial:

Filtracions del nivell freàtic, fissures i clavills.Situación inicial
Situación inicial


Situació final:

Metodologia utilitzada: canonada endurida al punt d’aplicació.Situación final


Rehabilitació i neteja del Col•lector Nord PluvialsLimpieza general con agua a presión
Retirada de fangos con maquinaria
Neteja general amb aigua a pressió
Retirada de fang amb maquinària


Reparación de daños estructurales. Repicado del hormigón en mal estado y reparación de las armaduras
Protección de vigas y pilares  contra el ataque químico y la abrasión, con doble tratamiento a base de resinas  sintéticas
Reparació de danys estructurals. Repicat del formigó en mal estat i reparació de les armadures
Protecció de bigues i pilars contra l’atac químic i l’abrasió, amb doble tractament a base de resines sintètiques


Aspecto del colector una vez finalizada la intervención
Aspecte del col•lector una vegada finalitzada la intervenció


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua