OBRES – ANIVELLAMENT A LA RASANT DE TAPES DE REGISTRE


Anivellament a la rasant de tapes de registre:Fase 1
Fase 2
Picatge de la zona de subjecció de la trapa.
Alçat de la trapa.


Fase 3
Fase 4
Neteja de la zona d’assentament de la nova trapa.
Col•locació del marc de la nova tapa de manera que respecte la cota de la calçada i que tanque en direcció al trànsit.


Fase 5
Fase 6
Rejuntada de la part interior del marc de la trapa amb ciment ràpid, sense agafar la junta de goma.
Barreja dels dos components del morter d’ancoratge de la trapa.


Fase 7
Fase 8
Abocament del morter d’ancoratge a base de resines d’estiré.
Enduriment del morter d’ancoratge.


Fase 9
Fase 10
Col•locació de la trapa i el seu caragol.
Col•locació de l’aglomerat a base de resines d’estiré.


Fase 11
Fase 12
Compactat de l’aglomerat.
Escampat d’arena per a evitar que l’aglomerat es pegue a les rodes dels cotxes mentres solidifica.


HISTÒRIA OBReS. PROCESsOS CONSTRUCTIUS MANTENIMENT DE LA XARXA CONTROL MEDIAMBIENTAL
       
Antecedents Introducció Neteja Col·lectors Sensors i Telemetria
Era Moderna Construcció ramal Neteja Elements Captació  
Planejament Construcció pou registre Conservació correctiva Estaciones y Localizaciín
  Clava canonada OVCOT  
NORMATIVA Construcció amberlló I+D   Estacions Fixes de Control Mediambiental
  Construcció embornal     Unitat de Control de Qualitat d`Aigües Residuals (UCCAR)
Documentació Normativa Anivellament a la rasant de trapes EXPLOTACIÓ TELECOMANDAMENT   Plànol de localització
    Telecomandament Instal·lacions SUPERVISIÓ A TRAVÉS DE IMATGES
    Grans Estacions  
GESTIÓ INTEGRAL   Xicotetes Instal·lacions Sistema de Vigilància per càmeres
    Passos Inferiors  
S.I.R.A.   Altres Instal·lacions  
Gestió integral      


Cicle Integral de l`Agua